Θεωρητική (γραπτή) εξέταση αγραμμάτων, κωφών και όσων δε γνωρίζουν ελληνικά

Θεωρητική (γραπτή) εξέταση αγραμμάτων, κωφών και όσων δε γνωρίζουν ελληνικά

Θεωρητική (γραπτή) εξέταση αγραμμάτων, κωφών και όσων δε γνωρίζουν ελληνικά

 1. Οι αγράμματοι υποψήφιοι για την απόκτηση άδειας οδήγησης αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών, υποβάλλονται σε θεωρητική εξέταση ως εξής:
  • Η θεωρητική (γραπτή) εξέταση αυτών, διενεργείται χωριστά από τους εγγράμματους υποψήφιους, ενώπιον επιτροπής από τρεις (3) εξεταστές, οι οποίοι ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 1 της παρούσας απόφασης.
  • Η διανομή των ερωτηματολογίων πραγματοποιείται όπως και στους λοιπούς υποψήφιους
  • Κατά την εξέταση, σε κάθε υποψήφιο επιδεικνύεται η εικόνα ή το σχήμα του ερωτηματολογίου και διαβάζεται από τον υπεύθυνο της αίθουσας η ερώτηση, με τρόπο ώστε ο υποψήφιος να την αντιληφθεί πλήρως.
  • Οι απαντήσεις που δίνονται από τον υποψήφιο, σημειώνονται από τον υπεύθυνο της αίθουσας στην αντίστοιχη θέση του ερωτηματολογίου.
  • Μετά την εξαγωγή του αποτελέσματος της εξέτασης, υπογράφεται το φύλλο-ερωτηματολόγιο και από τους τρεις εξεταστές και παραδίδεται στον Πρϊστάμενο του Τμήματος Αδειών Οδήγησης ή στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας.
 2. Αγράμματοι για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου θεωρούνται, αποκλειστικά και μόνο, όσοι δε φοίτησαν στο Δημοτικό Σχολείο ή είναι απόφοιτοι το πολύ μέχρι και της δεύτερης τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Τα παραπάνω πρέπει να προκύπτουν αποκλειστικά και μόνο από το απολυτήριο στρατού (για τους άνδρες) ή την αστυνομική ταυτότητα ή τη βεβαίωση του οικείου Δημοτικού Σχολείου.
 3. Οι υποψήφιοι που είναι κωφοί και αγράμματοι εξετάζονται με τη παραπάνω διαδικασία και με την παρουσία διερμηνέα κωφών (εφόσον δεν είναι σε θέση να συνεννοηθούν), ο οποίος προσέρχεται με φροντίδα του ενδιαφερομένου και ο οποίος εξηγεί στον κωφό τα σχήματα και του μεταφέρει το κείμενο. Η απάντηση του κωφού γίνεται με νοήματα προς την επιτροπή για το ποια απάντηση θεωρεί σωστή, δηλαδή την πρώτη ή τη δεύτερη ή την τρίτη κ.λ.π.
 4. Οι υποψήφιοι που προέρχονται από ξένες χώρες ανεξάρτητα υπηκοόητας (έλληνες ή ξένοι) και δε γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, μέχρις ότου εκτυπωθούν ερωτηματολόγια σε ξένες γλώσσες και εφόσον στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση δεν υπηρετεί υπάλληλος που να γνωρίζει, αποδεδειγμένα καλά, τη γλώσσα του υποψηφίου, εξετάζονται μέσω διερμηνέα, ο οποίος πρέπει να έχει οποιαδήποτε επίσημη εργασιακή ή συμβασιακή σχέση με το Υπουργείο Εξωτερικών ή άλλη Κρατική Υπηρεσία (καθηγητής γυμνασίου ή λυκείου, υπάλληλος Ε.Ο.Τ κλπ.). Σε περίπτωση που υπάρχει αδυναμία παράστασης διερμηνέα τέτοιας ιδιότητας, τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοσδήποτε υπάλληλος της οικείας ξένης Πρεσβείας ή Προξενείου, ο οποίος θα ορισθεί από την Υπηρεσία του για το σκοπό αυτό. Οι διερμηνείς παρίστανται με φροντίδα του ενδιαφερομένου.