Θεωρητική Εξέταση υποψηφίων οδηγών

Θεωρητική Εξέταση υποψηφίων οδηγών

Θεωρητική Εξέταση υποψηφίων οδηγών

 1. Οποιοσδήποτε υποψήφιος οδηγός, προσέρχεται, από 1 Απριλίου 1999, στις αρμόδιες υπηρεσίες. Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, για συμμετοχή σε θεωρητική εξέταση, υποχρεούται, προκειμένου να συμμετάσχει σ΄αυτήν για πρώτη φορά, να έχει παρακολουθήσει τα πιο κάτω αναφερόμενα ελάχιστα μαθήματα θεωρητικής εκπαίδευσης, κατά περίπτωση:
  • Όλοι οι υποψήφιοι οδηγοί (αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών) που υποχρεούνται να εξεταστούν στο ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1 (ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ), προ της συμμετοχής τους στις εξετάσεις, οφείλουν να έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον δώδεκα (12) ώρες μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης, από την ύλη του εγχειριδίου του Υ.Μ.Ε “Βασική θεωρητική εκπαίδευση υποψηφίων οδηγών”.
  • Όλοι οι υποψήφιοι οδηγοί μοτοσικλετών που προσέρχονται να εξεταστούν στο ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 2 (ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ) προ της συμμετοχής τους στις εξετάσεις, οφείλουν να έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον έξι (6) ώρες μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης, από την ύλη του εγχειριδίου του Υ.Μ.Ε “Θεωρητική Εκπαίδευση Υποψηφίων Οδηγών Μοτοσικλετών”.
  • Όλοι οι υποψήφιοι οδηγοί αυτοκινήτων, που υποχρεούνται να εξεταστούν στο ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 3 (ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ) προ της συμμετοχής τους στις εξετάσεις, οφείλουν να έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον τέσσερεις (4) ώρες μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης, στα θέματα του ερωτηματολογίου αυτού ή σε ύλη που απορρέει απ*** αυτό.
  • Όλοι οι υποψήφιοι οδηγοί αυτοκινήτων, που υποχρεούνται να εξεταστούν στο ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 4 (ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ) προ της συμμετοχής τους στις εξετάσεις, οφείλουν να έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον τέσσερες (4) ώρες μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης, από την ύλη του εχγειριδίου του Υ.Μ.Ε “Θεωρητική Εκπαίδευση Υποψηφίων Οδηγών Φορτηγών Αυτοκινήτων”.
  • Όλοι οι υποψήφιοι οδηγοί αυτοκινήτων, που υποχρεούνται να εξεταστούν στο ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 5 (ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ) προ της συμμετοχής τους στις εξετάσεις, οφείλουν να έχουν παρακολουθήσει τέσσερες (4) ώρες μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης, από την ύλη του εγχειριδίου του Υ.Μ.Ε “Θεωρητική Εκπαίδευση Υποψηφίων Οδηγών Λεωφορείων”.
 2. Όσοι απορριφθούν στη θεωρητική εξέταση, σε οποιοδήποτε απ*** τα ερωτηματολόγια της παραγράφου 1 υποχρεούνται, πριν από κάθε επανεξέτασή τους να παρακολουθήσουν εκ νέου μαθήματα θεωρητικής εκπαίδευσης, τα οποία είναι κατ*** ελάχιστον ίσα με το 50% των ωρών που, κατά περίπτωση, προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
 3. Κατά τη διάρκεια της θεωρητικής εκπαίδευσης των υποψηφίων οδηγών και στα πλαίσια των προβλεπομένων ελάχιστων μαθημάτων, θα πρέπει να αναλύεται πλήρως και με τη χρήση εποπτικών μέσων διδασκαλίας η διδακτέα ύλη.