Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης

Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης

Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης που εκδόθηκε από κράτος-μέλος της Ε.Ε. σε αντίστοιχης κατηγορίας ελληνική άδεια, χωρίς ιατρική, θεωρητική και πρακτική εξέταση

Αν ο κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης που εκδόθηκε από κράτος-μέλος της Ε.Ε., αποκτήσει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα, δικαιούται να ζητήσει τη μετατροπή της άδειας αυτής σε αντίστοιχης κατηγορίας ή υποκατηγορίας ελληνική άδεια οδήγησης, χωρίς ιατρική, θεωρητική και πρακτική εξέταση, εφόσον έχει την προβλεπόμενη απο το άρθρο 7 του Π.Δ. 19/ 1995 ηλικία, κατά περίπτωση.

Ισχύουσα άδεια οδήγησης που εκδόθηκε από κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω μετατροπής αντίστοιχης άδειας οδήγησης άλλου κράτους ισχύει ως έχει στο ελληνικό έδαφος και μετατρέπεται σε αντίστοιχης κατηγορίας ή υποκατηγορίας ελληνικής άδειας οδήγησης, μόνο αν η αρχική άδεια είχε εκδοθεί από τα κράτη – μέλη της Ε.Ε. Αγγλία, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σουηδία, Φινλανδία καθώς και από τα κράτη Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάϊν.

Ο κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης που εκδόθηκε από κράτος-μέλος της Ε.Ε. από μετατροπή ελληνικής άδειας οδήγησης, αν επαναποκτήσει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα, δικαιούται να ζητήσει εκ νέου τη μετατροπή της ισχύουσας ξένης άδειας σε ελληνική. Στην περίπτωση που η ελληνική αυτή άδεια έχει χαθεί (όχι με υπαιτιότητα του ενδιαφερομένου), εκδίδεται αντίγραφό της λόγω απώλειας, κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ.19/1995 και με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 10 της παρούσας, χωρίς όμως ο ενδιαφερόμενος να καταβάλλει τα ποσά που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 1 του Π.Δ.87/1997.

Για τη μετατροπή ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλει στην Υπηρεσία Μεταφορών – Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του τα εξής δικαιολογητικά :

  • Αίτηση, χωρίς χαρτόσημο.

Yπεύθυνη δήλωση, του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, με την οποία να δηλώνεται:

 • Οτι έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
 • Τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του, η οποία πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή της Υπηρεσίας Μεταφορών – Επικοινωνιών στην οποία υποβάλλεται η αίτηση και
 • Οτι δεν είναι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης (ελληνικής ή κράτους-μέλους της Ε.Ε.)
 • Φωτοαντίγραφο του δελτίου της αστυνομικής του ταυτότητας ή του ελληνικού διαβατηρίου αν ο ενδιαφερόμενος έχει την ελληνική υπηκοότητα.
 • Φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου του αν πρόκειται για ξένο υπήκοο.
 • Μετάφραση της ξένης άδειας από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από δικηγόρο.
 • Τη ξένη άδεια, η οποία επιστρέφεται στην αρμόδια Αρχή της χώρας έκδοσης, με μέριμνα της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών – Επικοινωνιών.
 • Φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής ή παραμονής ή κάρτας προσωρινής άδειας παραμονής αλλοδαπού ή κάρτας παραμονής περιορισμένης χρονικής διάρκειας αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Ελληνας υπήκοος, η οποία να έχει εκδοθεί 185 ημέρες τουλάχιστον, πριν την υποβολή της αίτησης και να εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και την ημέρα παραλαβής της ελληνικής άδειας οδήγησης.
 • Μια πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας (έγχρωμης).
 • Απόδειξη της Εθνικής Τράπεζας για την καταβολή ποσού χιλίων (1.000) δραχμών υπέρ του ειδικού λογαριασμού του Ν.Δ.638/1970.
 • Αποδεικτικό Δημοσίου Ταμείου περί καταβολής παγίων τελών χαρτοσήμου και εισφορών υπερ τρίτων ποσών, ανά κατηγορία ή υποκατηγορία, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά.

Η οικεία Υπηρεσία Μεταφορών – Επικοινωνιών αφού ελέγξει τα δικαιολογητικά και διαπιστώσει ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, χορηγεί στον ενδιαφερόμενο ελληνική άδεια οδήγησης αντίστοιχων κατηγοριών και υποκατηγοριών. Εάν η ξένη άδεια οδήγησης είναι υποκατηγορίας, η οποία δεν καθορίζεται στο άρθρο 3 του Π.Δ.19/1995, τότε χορηγείται η αμέσως ανώτερη κατηγορία και τίθεται, στο ελληνικό έντυπο της άδειας, ο κοινοτικός κωδικός αριθμός που περιορίζει την κατηγορία αυτή στην αντίστοιχη υποκατηγορία π.χ. αν η ξένη άδεια οδήγησης είναι της υποκατηγορίας Γ1 ή της κατηγορίας Γ με κωδικό “74″, τότε χορηγείται άδεια οδήγησης της κατηγορίας Γ και τίθεται επί του ελληνικού εντύπου και ο κοινοτικός κωδικός “74″, οπότε η συγκεκριμένη ελληνική άδεια ισχύει μόνο για την οδήγηση οχημάτων της υποκατηγορίας Γ1.

Η ξένη άδεια οδήγησης επιστρέφεται στην αρμόδια Αρχή της χώρας έκδοσης, με μέριμνα της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών – Επικοινωνιών.

Στην τελευταία κατακόρυφη στήλη της σελίδας 4, του εντύπου της ελληνικής άδειας οδήγησης με την ένδειξη “ΚΩΔ. ΠΑΡΑΤ.”, καταχωρείται ο κοινοτικός κωδικός αριθμός “70″ και στη σελίδα 5, με το χέρι, η ένδειξη “70/…./….”, σύμφωνα με όσα αναγράφονται στη παρ. 2 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι του Π.Δ.19/1995, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

Στο τέλος της ένδειξης αυτής αναγράφεται, υποχρεωτικά, η ημερομηνία έκδοσης της ξένης άδειας.

Αν ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος ισχύουσας ελληνικής άδειας οδήγησης, τότε δεν χορηγείται νέα άδεια, αλλά επεκτείνεται η υπάρχουσα ελληνική στις επί πλέον κατηγορίες και υποκατηγορίες που προβλέπει η ξένη άδεια και χορηγείται νέο έντυπο άδειας οδήγησης ταυτάριθμο με την ισχύουσα ελληνική.

Στην περίπτωση αυτή στην τελευταία κατακόρυφη στήλη της σελίδας 4, του εντύπου της ελληνικής άδειας οδήγησης με την ένδειξη “ΚΩΔ. ΠΑΡΑΤ.”, καταχωρείται ο εθνικός κωδικός αριθμός “111″, σύμφωνα με όσα αναγράφονται στη παρ. 2 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ιτου Π.Δ.19/1995, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

Αν η ελληνική άδεια οδήγησης δεν εκδίδεται μέσω συστήματος ON LINE, τότε στην τελευταία κατακόρυφη στήλη της σελίδας 4 αναγράφεται, με το χέρι, ο εθνικός κωδ. αριθμός “111″ και στη σελίδα 5 (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) του εντύπου της ελληνικής άδειας οδήγησης αναγράφεται, χειρόγραφα και ολογράφως η παρατήρηση:

“ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ….. ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ….. ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΥΠ*** ΑΡΙΘΜ. ……… ΑΔΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΤΗΝ ……. (ημερομηνία έκδοσης) ΑΠΟ ……. (σύμβολο κράτους έκδοσης άδειας)”.
Αυτονόητο ότι αν το έντυπο της ελληνικής άδειας δεν είναι αυτό του Π.Δ.19/1995, προηγείται αντικατάσταση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα απόφαση.