Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης που εκδόθηκε από την Ελβετία

Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης που εκδόθηκε από την Ελβετία

Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης που εκδόθηκε από την Ελβετία σε αντίστοιχης κατηγορίας ή υποκατηγορίας ελληνική άδεια οδήγησης, χωρίς θεωρητική και πρακτική εξέταση

Ισχύουσες άδειες οδήγησης που εκδόθηκαν από την Ελβετία, ισχύουν ως έχουν επί του ελληνικού εδάφους επί 12 μήνες αφότου ο κάτοχος της άδειας εισήλθε στην Ελλάδα.
Μετά την πάροδο του 12 μήνου ο κάτοχος της άδειας (εφόσον αυτή είναι ακόμη ισχύουσα) μπορεί να πάρει ελληνική άδεια οδήγησης αντίστοιχης κατηγορίας ή υποκατηγορίας, εφόσον έχει την προβλεπόμενη για κάθε κατηγορία ηλικία (άρθρο 7, παρ.1 του Π.Δ.19/1995) και έχει παραμείνει επί ελληνικού εδάφους τουλάχιστον τρείς συνεχείς μήνες χωρίς διακοπή, μέσα στο δωδεκάμηνο αυτό.
Για τη μετατροπή ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλει στην Υπηρεσία Μεταφορών – Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του τα εξής δικαιολογητικά :

  • Αίτηση, χωρίς χαρτόσημο.

Yπεύθυνη δήλωση, του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, με την οποία να δηλώνεται:

 • Οτι έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
 • Τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του, η οποία πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή της Υπηρεσίας Μεταφορών – Επικοινωνιών στην οποία υποβάλλεται η αίτηση και
 • Οτι δεν είναι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης (ελληνικής ή κράτους-μέλους της Ε.Ε.)
 • Φωτοαντίγραφο του δελτίου της αστυνομικής του ταυτότητας ή του ελληνικού διαβατηρίου αν ο ενδιαφερόμενος έχει την ελληνική υπηκοότητα.
 • Φωτοαντίγραφο άδειας διαμονής ή παραμονής ή κάρτας προσωρινής άδειας παραμονής αλλοδαπού ή κάρτας παραμονής περιορισμένης χρονικής διάρκειας, αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Ελληνας υπήκοος, από την οποία να προκύπτει ότι η άδεια αυτή έχει εκδοθεί 185 ημέρες τουλάχιστον πριν την υποβολή της αίτησης και να εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και την ημέρα παραλαβής της άδειας οδήγησης.
 • Μετάφραση της ελβετικής άδειας οδήγησης από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από δικηγόρο.
 • Δύο πιστοποιητικά υγείας (ένα παθολόγου και ένα οφθαλμιάτρου) ή πρακτικό Δ.Ι.Ε, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που καθορίζουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και
 • διανοητικής ικανότητας που πρέπει να πληρούνται για την απόκτηση άδειας οδήγησης.
 • Την ελβετική άδειας οδήγησης, η οποία επιστρέφεται στην αρχή που την εξέδωσε, με μέριμνα της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών – Επικοινωνιών.
 • Μια πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας (έγχρωμης).
 • Απόδειξη της Εθνικής Τράπεζας για την καταβολή ποσού χιλίων (1.000) δραχμών υπέρ του ειδικού λογαριασμού του Ν.Δ.638/1970.
 • Αποδεικτικό Δημοσίου Ταμείου περί καταβολής παγίων τελών χαρτοσήμου και εισφορών υπερ τρίτων ποσών, ανά κατηγορία ή υποκατηγορία, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά.

Η οικεία Υπηρεσία Μεταφορών – Επικοινωνιών αφού ελέγξει τα δικαιολογητικά και διαπιστώσει ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, χορηγεί στον ενδιαφερόμενο ελληνική άδεια οδήγησης αντίστοιχων κατηγοριών και υποκατηγοριών. Εάν η ξένη άδεια οδήγησης είναι υποκατηγορίας, η οποία δεν καθορίζεται στο άρθρο 3 του Π.Δ.19/1995, τότε χορηγείται η αμέσως ανώτερη κατηγορία και τίθεται, στο ελληνικό έντυπο της άδειας, ο κοινοτικός κωδικός αριθμός που περιορίζει την κατηγορία αυτή στην αντίστοιχη υποκατηγορία π.χ. αν η ξένη άδεια οδήγησης είναι της υποκατηγορίας Γ1 ή της κατηγορίας Γ με κωδικό “74″, τότε χορηγείται άδεια οδήγησης της κατηγορίας Γ και τίθεται επί του ελληνικού εντύπου και ο κοινοτικός κωδικός “74″, οπότε η συγκεκριμένη ελληνική άδεια ισχύει μόνο για την οδήγηση οχημάτων της υποκατηγορίας Γ1.

Η ξένη άδεια οδήγησης επιστρέφεται στην αρμόδια Αρχή της χώρας έκδοσης, με μέριμνα της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών – Επικοινωνιών.

Στην τελευταία κατακόρυφη στήλη της σελίδας 4, του εντύπου της ελληνικής άδειας οδήγησης με την ένδειξη “ΚΩΔ. ΠΑΡΑΤ.”, καταχωρείται ο κοινοτικός κωδικός αριθμός “70″ και στη σελίδα 5, με το χέρι, η ένδειξη “70/…./….”, σύμφωνα με όσα αναγράφονται στη παρ. 2 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι του Π.Δ.19/1995, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

Στο τέλος της ένδειξης αυτής αναγράφεται, υποχρεωτικά, η ημερομηνία έκδοσης της ξένης άδειας.

Αν ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος ισχύουσας ελληνικής άδειας οδήγησης, τότε δεν χορηγείται νέα άδεια, αλλά επεκτείνεται η υπάρχουσα ελληνική στις επί πλέον κατηγορίες και υποκατηγορίες που προβλέπει η ξένη άδεια και χορηγείται νέο έντυπο άδειας οδήγησης ταυτάριθμο με την ισχύουσα ελληνική.

Στην περίπτωση αυτή στην τελευταία κατακόρυφη στήλη της σελίδας 4, του εντύπου της ελληνικής άδειας οδήγησης με την ένδειξη “ΚΩΔ. ΠΑΡΑΤ.”, καταχωρείται ο εθνικός κωδικός αριθμός “111″, σύμφωνα με όσα αναγράφονται στη παρ. 2 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ιτου Π.Δ.19/1995, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

Αν η ελληνική άδεια οδήγησης δεν εκδίδεται μέσω συστήματος ON LINE, τότε στην τελευταία κατακόρυφη στήλη της σελίδας 4 αναγράφεται, με το χέρι, ο εθνικός κωδ. αριθμός “111″ και στη σελίδα 5 (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) του εντύπου της ελληνικής άδειας οδήγησης αναγράφεται, χειρόγραφα και ολογράφως η παρατήρηση:

“ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ….. ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ….. ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΥΠ*** ΑΡΙΘΜ. ……… ΑΔΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΤΗΝ ……. (ημερομηνία έκδοσης) ΑΠΟ ……. (σύμβολο κράτους έκδοσης άδειας)”.
Αυτονόητο ότι αν το έντυπο της ελληνικής άδειας δεν είναι αυτό του Π.Δ.19/1995, προηγείται αντικατάσταση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα απόφαση.